Regulamin

A A A

Strona główna » Regulamin

I Postanowienia wstępne i informacje.

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.vhs24.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem jest firma JAJMAX s.c. Adrian Zięba Michał Słaby z siedzibą w Zawierciu 42-400, ul. Oświatowa 58, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca numer NIP: 649-217-63-85, oraz REGON: 240326750

2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej, obsługą realizacji zamówień, oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta, w dalszej części zwanym BOK, odpowiada JAJMAX s.c.

3. Kontakt z BOK można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.vhs24.pl lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem kontakt@vhs24.pl bądź też telefonicznie pod nr +48 888 029 028


II Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż usług archiwizacji danych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o usługach Sklep zamieszcza na stronie www.vhs24.pl

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.vhs24.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. Klient składając zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do powierzonego materiału źródłowego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów, w szczególności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

7. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia (Koszyka) na stronie Sklepu oraz wysłanie go do BOK.

8. W celu złożenia zamówienia Klient wskazuje wybraną usługę/usługi a następnie w Koszyku dokonuje wyboru:

a. metody dostawy,
b. metody płatności;

9. W dalszej części procesu składania zamówienia Klient podaje:

a. dane osobowe,
b. adres dostawy,
c. dane do faktury VAT;

10. W przypadku nie podania danych do faktury VAT, klient otrzymuje paragon fiskalny.

11. Sklep zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania usługi w całości bądź w części, w przypadku podejrzenia wad prawnych materiałów dostarczonych do archiwizacji, jak również w przypadku stwierdzenia wad technicznych, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu.

12. W przypadku rezygnacji w całości z wykonania usługi Sklep zwraca Klientowi dostarczone materiały źródłowe na koszt Klienta.


III Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może anulować zamówienie do momentu rozpoczęcia procesu archiwizacji. Anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z BOK za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.vhs24.pl, telefonicznie lub mailowo.


2. Za moment rozpoczęcia procesu archiwizacji uznaje się datę otrzymania materiałów źródłowych od Klienta. 

3. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. 

4. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu od momentu złożenia zamówienia do zakończenia procesu archiwizacji pod warunkiem, że stopień realizacji zamówienia umożliwia jeszcze dokonanie zmian w zamówieniu. Informacje o stopniu realizacji zamówienia jak i wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z BOK. 

5. Jeżeli realizacja zamówienia w całości bądź w jakiejkolwiek części nie jest możliwa lub wymaga wykonania rozszerzonego zakresu usług Sklep kontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego – drogą mailową, w celu ponownego szczegółowego ustalenia zakresu i warunków realizacji zamówienia.

6. Każda zmiana zamówienia powoduje ponowne przeliczenie wartości całego zamówienia. 

7. W przypadku zmiany zamówienia opłaconego przez Klienta, jeżeli wystąpi nadpłata Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. Jeżeli zmiany spowodują powstanie niedopłaty Klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w ciągu 7 dni.


IV Ceny usług.

1. Ceny na stronach Sklepu www.vhs24.pl zamieszczone przy danej usłudze:

a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Ceną wiążącą jest cena usługi podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu www.vhs24.pl

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy, formy płatności oraz opcji dodatkowych w tym promocji.

4. Całkowita wartość zamówienia może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Rozdziale 3, pkt. 4 i pkt. 5

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania, odwoływania i wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach już złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.


V. Czas realizacji zamówienia.

1. Za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia uznaje się moment, w którym materiały źródłowe znajdą się w posiadaniu Sklepu www.vhs24.pl

2. Sklep www.vhs24.pl zobowiązuje się do wykonania usługi archiwizacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania materiałów do archiwizacji.

3. Powyższy termin może zostać wydłużony po uzyskaniu zgody Klienta.

4. W każdej chwili Klient może uzyskać informacje o stopniu realizacji zamówienia poprzez kontakt z BOK.

5. Za moment wykonania usługi uznaje się:

a. datę nadania przesyłki zwrotnej do Klienta zawierającą materiały wraz z ich kopią,
b. datę powiadomienia Klienta o możliwości odbioru osobistego;


VI Dostawa. Formy płatności.

1. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt materiałów przeznaczonych do archiwizacji określonych w złożonym zamówieniu.

2. Materiały mogą być dostarczone:

a. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
b. za pośrednictwem Sklepu www.vhs24.pl– zamawiając kuriera po odbiór materiałów
c. osobiście

3. Adres pod który mają zostać dostarczone materiały:

vhs24.pl
42-400 Zawiercie
ul. Oświatowa 58

4. Zrealizowane zamówienie może być dostarczone do Klienta

a. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
b. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

5. Klient może także odebrać zamówienie osobiście w siedzibie firmy.

6. W przypadku wybranych usług Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

8. Klient może wybrać w Koszyku następujące formy płatności za zamówione usługi z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przelewem,
b. płatność za pobraniem,
c. płatność przy odbiorze osobistym,
d. przekaz pocztowy;

9. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie w formie przelewu bankowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

10. W przypadku wybranych usług Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 
11. Termin zapłaty za usługę to 7 dni roboczych


VII Reklamacje. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Sklep www.vhs24.pl przed wysyłką do Klienta sprawdza poprawność wykonanych kopii, ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 24 miesięcy od dnia odbioru przesyłki przez Klienta.
 
2. Adres pod którym można składać reklamacje: 
 
vhs24.pl
42-400 Zawiercie
ul. Oświatowa 58
 


VIII Zwrot należności Klientom.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu lub w Kasie przy odbiorze osobistym, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. 

2. Zwrot zostaje przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest za pomocą formularza kontaktowego na stronach Sklepu lub mailowo. 

3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które na nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


IX Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie JAJMAX s.c. oraz na ich przetwarzanie dla celu realizacji umowy. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. Zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 

4. Sklep www.vhs24.pl oświadcza, że powierzone materiały będą służyć tylko i wyłącznie w celu wykonania kopii w formacie cyfrowym. Treść nagrań nie będzie udostępniana osobom trzecim, oraz nie będzie nigdzie archiwizowana.


X Postanowienia końcowe.


1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a JAJMAX s.c.

2. Informacje o usługach prezentowane na stronach www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Dostępność informacji o usługach na stronach www Sklepu nie oznacza możliwości realizacji zamówienia.

4. JAJMAX s.c. dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były w ramach Sklepu www.vhs24.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu www.vhs24.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep www.vhs24.pl. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby JAJMAX s.c.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.  Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep www.vhs24.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż niezaakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17.02.2013 r.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.vhs24.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Drukuj